Odjel za medicinsku rehabilitaciju neuroloških bolesnika

Voditelj odjela za neurološku rehabilitaciju:

Vesna Dragčević, dr.med., spec. fizijatar

Glavni medicinski tehničar odjela:

Josip Tisanić, bacc.med.techn.

Glavni fizioterapeut odjela:

Martina Varjačić, dipl.physioth.


Važne izravne telefonske linije:

 • Voditelj odjela: (+385 49) 383-208
 • Glavni medicinski tehničar odjela: (+385 49) 383-207
 • Liječnik odjela N2: (+385 49) 383-252
 • Ambulanta - sestre N2: (+385 49) 383-244
 • Liječnik odjela N3: (+385 49) 383-252
 • Ambulanta - sestre N3: (+385 49) 383-253
 • Liječnik odjela N4: (+385 49) 383-250
 • Ambulanta - sestre N4: (+385 49) 383-249

Na odjelu se provode rehabilitacija, liječenje i dijagnostika odraslih osoba sa smanjenjem aktivnosti i participacije, koje su posljedica oštećenja središnjeg ili perifernog živčanog sustava kao i osoba s neuromišičnim oboljenjima.

U suradnji sa sličnim centrima u Europi i USA usvajamo i prenosimo najnovije spoznaje na naš odjel. U skladu s mogućnostima adaptiramo i opremamo postojeće i izgrađujemo nove prostore omogućujući našim pacijentima i osoblju kvalitetniji boravak, rehabilitaciju, dijagnostiku i liječenje. Centar smo za edukaciju fizioterapeuta, radnih terapeuta, logopeda i liječnika – specijalizanata iz fizikalne i rehabilitacisjke medicine.

Naš je odjel jedini u Hrvatskoj gdje je na stacionarnoj medicinskoj rehabilitaciji moguće provođenje liječenja osoba sa spastičnim mišićima botulinum toksinom A ili B (Botox, Dysport, Xeomin, NeuroBloc), a u suradnji sa svim članovima tima moguće je provoditi i specifične rehbilitacijske metode poput Constraint Induced Movement Therapy (CIMT), biofeedback trening (Pablo sustav, EMG). Uži članovi rehabilitacijskog tima uz pacijenta su liječnici (fizijatar, neurolog, ortoped), fizioterapeut, logoped, medicinska sestra, psiholog i radni terapeut, a navedenom se timu priključuju i drugi zdravstveni djelatnici, suradnici i nezdravstveni djelatnici.

Liječnici na odjelu:

 • Vesna Dragčević, dr.med., spec. fizijatar
 • Mr Jadranka Jug, dr.med., spec. fizijatar
 • Marija Jeršek, dr.med., spec. fizijatar
 • Ivana Kern, dr.med., spec. fizijatar

Voditelj/ica tima zdravstvene njege:

 • Radmila Mikulić, bacc.med.techn.
 • Jasna Šalamon, bacc.med.techn.
 • Brankica Krajinović, bacc.med.techn.

Prvostupnik fizioterapije - voditelj tima:

 • Draga Mraz, bacc.physioth.
 • Ankica Vojnović, bacc.physioth.
 • Marija Kolar, bacc.physioth.

Od fizioterapijskih postupaka moguće je koristiti različite postupke:

Ovisno o indikacijama za rehabilitaciju kao i ciljevima rehabilitacije:

 • Različiti koncepti medicinske gimnastike (Bobath, Schroth, PNF...)
 • FES (funkcionalna elektrostimulacija)
 • COMPEX (kompjuterizirani đepni elektrostimulator) sa više od stotinjak programa (za jačanje mišića, opuštanje mišića, smanjenje bolova, poboljšanje cirkulacije, strimulaciju agonističkih i antagonostičkih mišića , elektrostimulaciju analnog i urinarnog sfinktera kod inkontinencije...)
 • EMG biofeedback trening, Pablo – biofeedback trening, galvanske, interferentne, dijadinamske struje, kratki val, laser (skenirajući i točkasti)
 • Magnetoterapija
 • Traka za hodanje
 • Balans platforme
 • Hidrokinezioterapija u bazenu u Hubbardovoj kadi (za pokretne i nepokretne bolesnike)
 • Podvodna masaža (individualna i u whirpool-u)
 • Hauffeove kupke
 • Izmjenične kupke
 • Fango
 • Parafinoterapija
 • Radna terapija
 • Kognitivni trening te procjena kognitivnih funkcija bihevioralnog i emocionalnog statusa

  koju provodi klinički psiholog

 • Logopedske vježbe
 • Primjerena medicinska njega, dijagnostika i medikamentozno liječenje

Logopedski tretman

Na odjelu neurologije provodi se i organizirani logopedski tretman od daleke 1965 godine.

U dijagnostičko-terapeutskom timu djeluju:

Mr.sc. Sanja Habus, prof.logoped, voditeljica službe logopeda

Marina Sumrak Tušak, prof. logoped

Marina Kolar Curman, prof. logoped

Martina Hržina, prof. logoped

Dunja Fučkar, prof. logoped

Našim korisnicima nastojimo pružiti visoku kvalitetu, educirajući se u zemlji i inozemstvu, te sudjelujući na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Surađujemo s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetomi mentori smo studentimima iz kolegija AFAZIJA, TRAUMATSKE OZLJEDE MOZGA I DISFAGIJE. Studenti 5. godine diplomskog studija obavljaju u našoj bolnici stručnu praksu. Pružamo usluge jezično-govorne rehabilitacije osobama nakon traumatskih ozljeda mozga i cerevbrovaskularnih bolesti.

Najćešći govorni poremećaji koje tretiramo su:

 • Afazije
 • Afonija i Disfonija
 • Anartrija i Dizartrija
 • Specifične jezično-govorne teškoće nakon traumatske ozljede mozga
 • Afagija i Disfagija

Tehnike koje koristimo u radu su:

 • Modakt program na računalu
 • Vježbe pisanja i čitanja
 • K.O.S.T. Tečaj
 • Orofacijalna masaža i masaža Vibrofonom
 • Termostimulacija ledom

S postupkom govorne rehabilitacije potrebno je je započeti što ranije, a ona predstavlja navedene stimulacije u cilju postizanja što bolje komunikacije.

Kontakt E-mail: logopedi@sbkt.hr