TEČAJ PNF 1 + 2 (23-27.9. i 23-27.10.2020.)

TEČAJ PNF 1 + 2 (23-27.9. i 23-27.10.2020.)

VODITELJ TEČAJA: Siniša Poznić, mag.physioth., IPNFA instruktor

VRIJEME ODRŽAVANJA:
1. dio: 23.27.9.2020.
2. dio: 23.-27.10.2020.

CIJENA TEČAJA: 4900,00 kuna
MJESTO ODRŽAVANJA: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
PRIJAVE: e-mail: zmacek.ftkco@sbkt.hr mob: 099 3620 833 i 091 519 2254
kolar004@gmail.com mob: 099 404 7051
ROK ZA PRIJAVE: do 1.5.2020.
UVJETI PRIJAVE: prvostupnici fizioterapije, prvostupnici radne terapije, diplomirani fizioterapeuti, magistri fizioterapije

NAPOMENA:

Sadržaj i ciljevi PNF 1 + 2: Osnovni tečaj
Osnovni tečaj proprioceptivne neuromišićne facilitacije (PNF), sastoji se od dva bloka od pet dana (PNF1 i PNF2). Svaki blok sadrži 37,5 sati poduke. U osnovni tečaj uključeno je najmanje četiri sata tretmana pacijenata od strane polaznika i najmanje četiri sata demonstracije na pacijentu od strane instruktora.
PNF koncept (IPNFA) namjenjen je postdiplomskom usavršavanju fizioterapeuta, minimalno prvostupnika, u području stjecanja znanja o motoričkoj kontroli i motoričkom učenju. Znanje je primjenjivo na neurološkim, ortopedskim, pedijatrijskim i gerijatrijskim pacijentima. U podlozi obrazovanja je facilitacija svakodnevnog pokreta u cilju neurološke i ortopedske rehabilitacije, korekcije loših, posturalnih i pokretačkih navika. ICF rehabilitacijski okvir integriran je u koncept.
Tečaj obuhvaća prikaz koncepta u vidu demonstracija na pacijentima, a u drugom dijelu polaznici rade direktno na neurološkim i ortopedskim pacijentima pod mentorstvom instruktora. Između završetka PNF 1 i početka PNF 2 ne može proći više od dvije godine.

Pregled sadržaja
– Uvod u koncept PNF
– Neuro-anatomija i neurofiziologija
– Osnovna načela i postupci PNF-a
– PNF tehnike
– PNF-obrasci vrata, trupa i ekstremiteta
– Facilitacija na strunjači i druge funkcionalne aktivnosti
– Facilitacija hodanja i aktivnosti vezane uz hod
– Facilitacija disanja
– Procjena pacijenta, postupci ispitivanja i liječenje pacijenta na temelju PNF filozofije i ICF terminologija (demonstracija od strane instruktora i tretman od strane sudionika pod nadzorom)

Na tečaj PNF 1 + 2 mogu se prijaviti:
– prvostupnici fizioterapije
– prvostupnici radne terapije
– diplomirani fizioterapeuti
– magistri fizioterapije

Sadržaj prijave kandidature:
– ime i prezime
– zanimanje
– datum i mjesto rođenja
– mjesto zaposlenja (ako je zaposlen/a)
– dosadašnje radno iskustvo
– kontakt telefon

Rok za prijave kandidata: do 1.5.2020

Rok za izbor kandiata: 15.5. 2020.

Način prijave: e-mailom: zmacek.ftkco@sbkt.hr
kolar004@gmail.com mob: 099 404 7051
Izabrani kandidati moći će kotizaciju u iznosu od 4900,00 kuna uplatiti na žiro račun Specijalne bolnice za med.reh., Krapinske Toplice u cijelom iznosu ili prema dogovoru u više obroka. Polaznici će unaprijed dobiti detaljan sadržaj tečaja.