O Odjelu

Written by Dr. Sunčica Martinec    Saturday, 07 July 2007 09:54

 

 

U sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama 1959. god. osnovan je odjel za rehabilitaciju, u suradnji sa Ortopedskom Klinikom iz Zagreba s ciljem rehabilitacije djece:

* s prirođenim i stečenim deformacijama  sustava za pokretanje, posebno u postoperativnom postupku
* oboljele od poliomijelitisa

Na Odjelu se kontinuirano provodi edukacija svih članova tima kako na stručnom tako i na znanstvenom području. Tri liječnika specijalista fizijatra prošli su edukaciju u Bobath konceptu, kroz timsku edukaciju sa fizioterapeutima. Također je u tijeku edukacija specijalista pedijatra na području neuropedijatrije.Početkom školske god. 1982/83  otvorena je novoizgrađena školska zgrada koja je etažno komunikacijski vezana za  bolnički dio, suvremeno je opremljena, a u građevinskom je smislu prilagođena djeci s tjelesnim oštećenjem.

Današnji koncept Odjela obuhvaća bolničku i polikliničku djelatnost.

Bolnička  djelatnost obuhvaća  smještaj i rehabilitaciju djece na dva bolnička odsjeka sa oko 600 djece godišnje koja su uključena u stacionarni oblik rehabilitacije.

Odjel za rehabilitaciju djece podijeljen je na tri odsjeka, D1, D2 i D3 s organiziranim programima bolničke medicinske rehabilitacije.

- Odsjek D1 i D2 sa 40  bolničkih kreveta namijenjeni su početnoj bolničkoj rehabilitaciji djece premještene sa pedijatrijskih odjela Kliničkih bolnica - Klinike za pedijatriju u Zagrebu i pedijatrijskih odjela Županijskih bolnica iz svih regija Repubilike Hrvatske,  a nakon  teških politraumatskih ozljeda, kraniocerebralnih ozljeda, traumatskih oštećenja lokomotornog sustava,  neuroloških  oboljenja, reumatskih bolesti, stanja nakon ortopedsko-kirurških operativnih zahvata. Osim početne na odjelu se provodi i održavajuća bolnička rehabilitacija ( djeca sa cerebralnom paralizom, prirođenim bolestima i anomalijama, neuromišićnim bolestima i kroničnim reumatskim bolestima). Izdvojeno, na odjelu postoji mogućnost zajedničkog smještaja roditelja ili skrbnika i djece u 9 dvokrevetnih soba, neovisno o dijagnozi zbog koje je dijete upućeno na rehabilitaciju. Takav tip smještaja je uglavnom namijenjen za habilitaciju djeteta s cerebralnim poremećajima kretanja do treće godine života u sklopu programa "majka-dijete", te za smještaj djece uz boravak jednog od roditelja ili osobe koja skrbi o djetetu, a prema Pravilniku HZZO-a.

-Odsjek D3 sa 20 bolničkih kreveta namijenjen je dugotrajnoj, održavajućoj rehabilitaciji djece školskog uzrasta s tjelesnim onesposobljenjima i pridruženim poremećajima , koja su smještena  na odjel  rješenjem Centra za rad i socijalnu skrb, kada je potrebno provoditi medicinsku rehabilitaciju, socijalnu integraciju te osnovno obrazovanje po odgovarajućem programu u zaštićenim uvjetima. U taj program uključena su djeca  sa  cjelokupnog područja Republike Hrvatske, s posebnim naglaskom regionalnog pristupa. To proizlazi i iz učinjene usporedne analize raspodjele djece na  rehabilitaciji i školovanju prema  regijama :  1990. god. sve su regije RH bile gotovo ravnomjerno zastupljene po broju upućene djece na Odjel Bolnice, a  2001. god. više od 50% od ukupnog broja djece sačinjavaju djeca  s područja Krapinsko-zagorske županije. To je još više izraženo kada se obuhvate djeca iz Krapinsko-zagorske županije koja    svakodnevno ambulantno dolaze od kuće na rehabilitacijsko-obrazovni tretman, a sačinjavaju oko 23% ukupnog broja djece koja se nalaze na rehabilitaciji i školovanju.

- Poliklinička djelatnost obuhvaća  ambulantne preglede, neurorazvojnu habilitaciju djece koja započinje od novorođenačke dobi, odmah po uočavanju  odstupanja u neuromotornom razvoju, rehabilitaciju djece sa stečenim neurološkim, ortopedskim, reumatološkim bolestima, stanja nakon ozljeda sustava za pokretanje,  te pregled i tretman psihologa i logopeda. Na godišnjoj razini to je oko 3000 korisnika upisanih u ambulantni protokol  kojima je pruženo oko 38 000 pojedinačnih fizikalnih terapijskih postupaka.

Medicinska rehabilitacija u polikliničkoj i bolničkoj djelatnosti  obuhvaća pregled i liječenje bolesnika,  evaluaciju funkcionalnog statusa lokomotornog aparata, fizikalnu terapiju, radnu terapiju, primjenu ortopedskih pomagala i invalidski šport u dvorani škole Bolnice.

U tretmanu djeteta s teškoćama u razvoju primjenjuje se timski pristup sa provođenjem sveobuhvatnih mjera fizikalne terapije kroz:

* kineziterapiju u dvorani, uz individualni pristup, neurorazvojnu kineziterapiju po Bobath i Vojta konceptu
* hidroterapiju u zasebnom, djeci primjerenom terapijskom bazenu i Hubbard-ovoj kadi, podvodnu masažu
* elektroterapiju ( TENS, interferentne stuje, magnetoterapija, EMG bio-feedback mišićni trening, Compex te funkcionalna elektrostimulacija)
* evaluacija i tretman logopeda, psihologa  i defektologa
* radnu terapiju

Fizikalna terapija  se provodi u  zasebnom terapijskom prostoru dječjeg odjela koji obuhvaća: tri dvorane za kineziterapiju, hidroterapijski prostor sa dječjim bazenom, bazenom za inkontinetnu djecu, Hubbardovom kadom s mogućnošću provođenja podvodne masaže, te prostor za elektroterapiju te radnu i neurorazvojnu radnu terapiju.

Medicinska skrb uz pregled, obradu i praćenje  fizijatra i pedijatra, obuhvaća i konzilijarne preglede neuropedijatra ( EEG , AET), kirurga, ortopeda, okuliste, medikamentnu terapiju akutnih i kroničnih bolesnih stanja, propisivanje ortopedskih pomagala, te svakako  propisivanje i provođenje ranije navedene fizikalne terapije.    Procjena  stupnja samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti  osnova je za  procjenu uspješnosti cijelog rehabilitacijskog programa, a provodi se putem evaluacijskih testova ( manualni mišićni test, mjerenje raspona pokretljivosti zglobova, Barthelov indeks, FIM indeks, funkcionalna klasifikacija  po Vignosu, te GMFM za procjenu motoričkih funkcija u djece s cerebralnom paralizom).

Voditelji re-habilitacijskog  tima su liječnici specijalisti  fizikalne medicine i rehabilitacije, kojih je na odjelu zaposleno četvero, od kojih su tri liječnika voditelji odjseka D1, D2 i D3 a jedan liječnik je voditelj polikliničke djelatnosti.

U svakodnevnoj rehabilitaciji kao i cjelokupnom programu i praćenju pacijenata, osim specijalista fizijatra, u radu sudjeluje i specijalist pedijatar.

Ostali članovi tima su logopedi, klinički psiholog, fizioterapeuti, radni terapeuti, socijalni radnik, i medicinske sestre. Potrebno je naglasiti višegodišnju i vrlo uspješnu suradnju sa Klinikom za dječje bolesti - Klaićeva, Zagreb,  na području kirurgije-traumatologije, neurokirurgije, kao i na području neuropedijatrije, a putem mjesečnih konzilijarnih obilazaka i pregleda  specijalista iz te Klinike na Dječjem odjelu Specijalne bolnice.

U suradnji sa Akademijom za  razvojnu rehabilitaciju iste Klinike  organizirani su u našoj ustanovi edukativni praktični tečajevi iz K.O.S.T.- priprema tijela za logopedsku terapiju po Codoni. Voditelji tri održana tečaja bili su međunarodno priznati stručnjaci iz Švicarske.


* Programski ciljevi razvoja i unapređenja rehabilitacije djece zasnivaju se na postojećim, relativno zadovoljavajućim prostornim bolničkim i stručno-medicinskim uvjetima , ali i na kadrovskim i prostornim proširenjem polikliničke djelatnosti i mogućnošću stacionarne rehabilitacije  kroz dnevnu bolnicu. Posebno je potrebno naglasiti  razvoj programa primarne prevencije (preventivni fizijatrijski  i ortopedski pregledi , procjene neuromotornog razvoja djeteta, EEG, ultrazvuk kukova, savjetovanja), te mjere rane  rehabilitacije, osobito na području neurorazvojne rehabilitacije za područje Krapinsko-zagorske županije, a i šire regije.A* U  svrhu unapređenja stručnog rada i rehabilitacije, u postojeći rehabilitacijski tim uključen je i  pedijatar s ciljem dodatne edukacije iz područja neuropedijatrije i elektrodijagnostike (EEG), a što je već u tijeku. Trajna edukacija medicinskog osoblja,  posebno liječnika spec. fizikalne medicine i rehabilitacije te fizioterapeuta , s posebnim naglaskom na edukaciju iz specifičnih područja kineziterapije kao što su tehnike neurorazvojne habilitacije po Bobathu i Vojti, provodi se kontinuirano u opsegu koji je u skladu sa mogućnostima Ustanove. Edukacija se provodi i putem edukativnih i stručnih tečajeva u Hrvatskoj, u suradnji sa Akademijom za razvojnu rehabilitaciju Klinike za dječje bolesti iz Zagreba, uz sudjelovanje predavača iz vodećih Europskih rehabilitacijskih centara, ali i organiziranjem studijskih putovanja i praktične izobrazbe u tim istim centrima.