Odjel za medicinsku rehabilitaciju neuroloških bolesnika

Voditelj odjela za neurološku rehabilitaciju:

Vesna Dragčević, dr.med., spec. fizijatar


Glavna medicinska sestra odjela:

Radmila Mikulić, bacc.med.techn.

Glavni fizioterapeut odjela:

Martina Bakran, dipl.physioth.


Glavni radni terapeut odjela:

Ivana Klepo, bacc.therap.occup.


Voditelj/ica tima zdravstvene njege:

Slavica Bednjanec, bacc.med.techn.

Kristina Puljek, bacc.med.techn.

Brankica Krajinović, bacc.med.techn.

Važne izravne telefonske linije:

 • Voditelj odjela: (+385 49) 383-208
 • Glavna medicinska sestra odjela: (+385 49) 383-207
 • Liječnik odjela N2: (+385 49) 383-252
 • Ambulanta - sestre N2: (+385 49) 383-244
 • Liječnik odjela N3: (+385 49) 383-252
 • Ambulanta - sestre N3: (+385 49) 383-253
 • Liječnik odjela N4: (+385 49) 383-250
 • Ambulanta - sestre N4: (+385 49) 383-249

Na odjelu se provode rehabilitacija, liječenje i dijagnostika odraslih osoba sa smanjenjem aktivnosti i participacije, koje su posljedica oštećenja središnjeg ili perifernog živčanog sustava kao i osoba s neuromišičnim oboljenjima.

U suradnji sa sličnim centrima u Europi i USA usvajamo i prenosimo najnovije spoznaje na naš odjel. U skladu s mogućnostima adaptiramo i opremamo postojeće i izgrađujemo nove prostore omogućujući našim pacijentima i osoblju kvalitetniji boravak, rehabilitaciju, dijagnostiku i liječenje. Centar smo za edukaciju fizioterapeuta, radnih terapeuta, logopeda i liječnika – specijalizanata iz fizikalne i rehabilitacisjke medicine.

Naš je odjel jedini u Hrvatskoj gdje je na stacionarnoj medicinskoj rehabilitaciji moguće provođenje liječenja osoba sa spastičnim mišićima botulinum toksinom A ili B (Botox, Dysport, Xeomin, NeuroBloc), a u suradnji sa svim članovima tima moguće je provoditi i specifične rehbilitacijske metode poput Constraint Induced Movement Therapy (CIMT), biofeedback trening (Pablo sustav, EMG). Uži članovi rehabilitacijskog tima uz pacijenta su liječnici (fizijatar, neurolog, ortoped), fizioterapeut, logoped, medicinska sestra, psiholog i radni terapeut, a navedenom se timu priključuju i drugi zdravstveni djelatnici, suradnici i nezdravstveni djelatnici.

Liječnici na odjelu:

 • Vesna Dragčević, dr.med., spec. fizijatar
 • Marija Jeršek, dr.med., spec. fizijatar
 • Mario Fučkar, dr.med., spec. fizijatar

Voditelj/ica tima zdravstvene njege:

 • Slavica Bednjanec, bacc.med.techn.
 • Kristina Puljek, bacc.med.techn.
 • Brankica Krajinović, bacc.med.techn.

Prvostupnik fizioterapije - voditelj tima:

 • Draga Mraz, bacc.physioth.
 • Ivan Balagović, dipl.physioth.
 • Marija Kolar, bacc.physioth.

Od fizioterapijskih postupaka moguće je koristiti različite postupke:

Ovisno o indikacijama za rehabilitaciju kao i ciljevima rehabilitacije:

 • Različiti koncepti medicinske gimnastike (Bobath, Schroth, PNF...)
 • FES (funkcionalna elektrostimulacija)
 • COMPEX (kompjuterizirani đepni elektrostimulator) sa više od stotinjak programa (za jačanje mišića, opuštanje mišića, smanjenje bolova, poboljšanje cirkulacije, strimulaciju agonističkih i antagonostičkih mišića , elektrostimulaciju analnog i urinarnog sfinktera kod inkontinencije...)
 • EMG biofeedback trening, Pablo – biofeedback trening, galvanske, interferentne, dijadinamske struje, kratki val, laser (skenirajući i točkasti)
 • Magnetoterapija
 • Traka za hodanje
 • Balans platforme
 • Hidrokinezioterapija u bazenu u Hubbardovoj kadi (za pokretne i nepokretne bolesnike)
 • Podvodna masaža (individualna i u whirpool-u)
 • Hauffeove kupke
 • Izmjenične kupke
 • Fango
 • Parafinoterapija
 • Radna terapija
 • Kognitivni trening te procjena kognitivnih funkcija bihevioralnog i emocionalnog statusa

  koju provodi klinički psiholog

 • Logopedske vježbe
 • Primjerena medicinska njega, dijagnostika i medikamentozno liječenje

Logopedski tretman

Na odjelu neurologije provodi se i organizirani logopedski tretman od daleke 1965 godine.

U dijagnostičko-terapeutskom timu djeluju:

Mr.sc. Sanja Habus, prof.logoped, voditeljica službe logopeda

Marina Sumrak Tušak, prof. logoped

Marina Kolar Curman, prof. logoped

Dunja Fučkar, prof. logoped

Našim korisnicima nastojimo pružiti visoku kvalitetu, educirajući se u zemlji i inozemstvu, te sudjelujući na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Surađujemo s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetomi mentori smo studentimima iz kolegija AFAZIJA, TRAUMATSKE OZLJEDE MOZGA I DISFAGIJE. Studenti 5. godine diplomskog studija obavljaju u našoj bolnici stručnu praksu. Pružamo usluge jezično-govorne rehabilitacije osobama nakon traumatskih ozljeda mozga i cerevbrovaskularnih bolesti.

Najćešći govorni poremećaji koje tretiramo su:

 • Afazije
 • Afonija i Disfonija
 • Anartrija i Dizartrija
 • Specifične jezično-govorne teškoće nakon traumatske ozljede mozga
 • Afagija i Disfagija

Tehnike koje koristimo u radu su:

 • Modakt program na računalu
 • Vježbe pisanja i čitanja
 • K.O.S.T. Tečaj
 • Orofacijalna masaža i masaža Vibrofonom
 • Termostimulacija ledom

S postupkom govorne rehabilitacije potrebno je je započeti što ranije, a ona predstavlja navedene stimulacije u cilju postizanja što bolje komunikacije.

Kontakt E-mail: logopedi@sbkt.hr