Zakoni i ostali propisi


Zakon o zdravstvenoj zaštiti("Narodne novine" broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12,70/12, 82/13, 159/13,22/14 - odluka Ustavnog suda RH, 154/14, 70/16 - Uredba.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13 i 137/13.)

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju("Narodne novine" broj 85/06, 150/08 i 71/10.)

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ("Narodne novine" broj 124/11.)

Zakon o liječništvu ("Narodne novine" broj 121/03 i 117/08.)

Zakon o sestrinstvu ("Narodne novine" broj 121/03, 117/08 i 57/11.)

Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti ("Narodne novine" broj 120/08.)

Zakon o djelatnostima u zdravstvu ("Narodne novine" broj 87/09.)

Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04 i 37/08-OUSRH.)

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj  76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstva („Narodne novine“ broj 72/13, 47/14 )

Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10, 19/14)

Opći porezni zakon („Narodne novine“ broj 115/16)

Zakon o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16)

Zakon o reviziji („Narodne novine“ broj 146/05, 139/08, 144/12, 78/15)

Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)

Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14)

Zakon o zaštiti na radu (»Narodne novine« broj 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09)

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15)

Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Zakon o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08 i 43/09)

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 143/13)

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 96/15)

Pravilnik o sanitarno - tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (»Narodne novine« broj 107/12, 88/14)

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (» Narodne novine« broj  83/14)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine« broj 12/14, 15/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 49/14,51/14 - ispravak,11/15, 17/15,17/15, 41/15 - ispravak.)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom i fizikalnom terapijom u kući ("Narodne novine" broj 26/96, 79/97, 31/99, 51/99, 73/99, 40/07, 46/07 - pročišćeni tekst, 64/08, 91/09 i 118/09.)

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja prekogranične zdravstvene zaštite ("Narodne novine" broj 160/13, 11/15 i 16/15 - ispravak.)

Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja, te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 82/14, 17/15.)

Pravilnik o mjerilima i postupku za utvrđivanje nesposobnosti za samostalan život i rad i nedostatak sredstava za uzdržavanje za osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj kojima se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugoj osnovi ("Narodne novine" broj 39/02.)

Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina ("Narodne novine" broj 141/13.)

Pravilnik o doprinosima ("Narodne novine" broj 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13 i 157/14.)

Pravilnik o kontroli privremene nesposobnosti za rad ("Narodne novine" broj 130/13.)

Pravilnik o obrascu suglasnosti te obrascu izjave o odbijanju pojedinog dijagnostičkog, odnosno terapijskog postupka ("Narodne novine" broj 10/08.)

Pravilnik o europskoj kartici zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 144/14.)

Odluka o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 4/07, 91/09, 113/09, 140/09, 4/10, 13/10, 43/10, 29/11, 147/14, 86/15.)

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu ("Narodne novine" broj 2/17.)

Odluka o pojedinim oblicima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja se ostvaruje na osnovi uputnice i rokovima važenja uputnice ("Narodne novine" broj 51/14,76/14, 17/15, 90/16.)