Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17, 47/18) Bolnica raspisuje

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 1. a) Doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije……………..1 izvršitelj

uz probni rad od 6 mjeseci

 1. b) Doktor medicine specijalist interne medicine……………………………….1 izvršitelj

uz probni rad od 6 mjeseci

 1. c) Doktor medicine specijalist radiologije……………………………………….1 izvršitelj

uz probni rad od 6 mjeseci

 1. d) Logoped…………………………………………………………………………1 izvršitelj

uz probni rad od 6 mjeseci

 1. e) Konobar ……………………………………………………………………… ..2 izvršitelja

uz probni rad od 2 mjeseca

 

 1.   NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka privremeno odsutnih radnika)

 

 1. a) Logoped……………………………………………………………………………1 izvršitelj

uz probni rad od 6 mjeseci

 1. b) Prvostupnik fizioterapije………………………………………………………..2 izvršitelja

uz probni rad od 3 mjeseca

 1. c) Konobar…………………..……………………………………………………….2 izvršitelja

uz probni rad od 2 mjeseca

 1. d) Kuhar……………………………………..……………………………………….1 izvršitelj

uz probni rad od 2 mjeseca

 

Uvjeti pod 1.a)

–   VSS, završen medicinski fakultet

–   specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije

–   odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 1.b)

–   VSS, završen medicinski fakultet

–    specijalizacija iz opće interne medicine

–    odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 1.c)

–   VSS, završen medicinski fakultet

–    specijalizacija iz radiologije

–    odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 1.d)

 • VSS, završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-studij defektologije-

smjer logopedija

 • 1 godina radnog iskustva

 

Uvjeti pod 1.e)

 • SSS –ugostiteljska škola, smjer konobar
 • 1 godina radnog iskustva

 

Uvjeti pod 2.a)

 • VSS, završen Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet-studij defektologije-

smjer logopedija

 • 1 godina radnog iskustva

 

Uvjeti pod 2.b)

–   VŠS, prvostpupnik/ca fizioterapije

–   odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 2.c)

 • SSS – ugostiteljska škola, smjer konobar
 • 1 godina radnog iskustva

 

Uvjeti pod 2.d)

 • SSS – ugostiteljska škola, smjer kuhar
 • 1 godina radnog iskustva

 

Ovaj natječaj objavit će se na internetskim stranicama Bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Vlastoručno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama putem pošte na adresu Bolnice: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2 , Krapinske toplice, s naznakom: „za natječaj za radno mjesto ______________________________“.

 

Rok od 8 dana počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uz potpisanu prijavu (zamolbu) treba priložiti:

 

 • Kratki životopis, presliku domovnice, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe) i potvrdu HZMO o radnom stažu
 • Zdravstveni radnici za radno mjesto pod 1. a), b), c) i 2. b) prilažu i presliku uvjerenja o položenom specijalističkom, odnosno stručnom ispitu i odobrenje za samostalni rad, s tim da kandidati uručuju izvornike na uvid povjerenstvu pri dolasku na razgovor, ako će biti pozvani

 

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima  sukladno posebnom propisu, dužni su uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze  utvrđene  posebnim propisom iz kojih je vidljivo spomenuto pravo.

 

Ukoliko se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima,  dužni  su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103.stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-) ) .                                                                                                Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici  Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao Voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za prijam u radni odnos  na određeno i neodređeno vrijeme.

 

Kandidati koji prođu administrativnu provjeru te mogu pristupiti testiranju o terminu i datumu biti će obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu koju je kandidat naveo u prijavi.

Ukoliko kandidat nije naveo istu o terminu testiranja biti će obaviješten telefonskim putem, na broj naveden u prijavi.

 

Obavijest o izabranim kandidatima bit će objavljena na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr).

 

Bolnica pridržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

              Ravnateljica

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.

 

Natječaj 09.08.pdf