Natječaj za specijalizacije

Na temelju odredbi Članka 36. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice i Članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15) te odobrenja plana specijalizacije Ministarstva zdravlja RH Klasa:131-01/18-01/61, Urbroj:534-03-2-2/3-18-2 od 30.svibnja 2018.g.,  ravnateljica Bolnice raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor pristupnika/ce za upućivanje na specijalizaciju i za sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme

 

  1. dva (2) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz kardiologije
  2. dva (2) pristupnika (m/ž) za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

 

Tekst natj.za specijalizacije.pdf