Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama  (NN br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), Članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08-131/17) i Članka 29.-32. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) Upravno vijeće Bolnice  raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA

SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE (m/ž)

 

 

 1. Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski

sveučilišni studij te pet godina radnog iskustva u struci

– da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu

ustanovu,

– da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima Bolnica ima poslovni odnos,

– da kandidat za ravnatelja, njegov bračni drug ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Bolnice,                                                                                            – da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji  potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda i

– da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa.

 

 1. Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti:

 

 1. program rada i razvoja Bolnice za mandatno razdoblje
 2. životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta

iz točke I. ovog natječaja

 1. diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom

preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju

 1. odobrenje nadležne komore za samostalan rad (ako je kandidat zdravstvene struke)
 2. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko

osiguranje

 1. domovnicu kao dokaz o hrvatskom državljanstvu
 2. ovjerenu izjavu da ne postoji sukob interesa, odnosno da nema u vlasništvu ili suvlasništvu

privatnu zdravstvenu ustanovu, da nema u pravnoj osobi vlasništvo dionica, vlasničkih uloga/udjela

ili obveznica, odnosno financijski interes u trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s

kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos, da kandidat za ravnatelja, njegov bračni drug ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela ustanove,

 1. uvjerenje nadležnog suda da protiv njega nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju

istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga

te da nije donijeta presuda

 1. potvrdu poslodavca da se protiv kandidata ne vodi postupak zbog povrede obveza iz

radnog odnosa, a u slučaju  ako  je kandidat za ravnatelja liječnik, dužan je priložiti i uvjerenje

nadležne Komore da protiv njega nije pokrenut disciplinski postupak i da nije donesena konačna

odluka disciplinskih tijela Komore.

Svi dokazi o ispunjavanju uvjeta prilažu se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

 

 

 • Ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice imenuje se na mandatno razdoblje od 4 godine.

 

 1. Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama” i  “Večernjem listu”.

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

 

 1. Svi kandidati bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

 1. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu Bolnice: Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice s naznakom “natječaj za ravnatelja-ne otvarati”, poštom ili osobnom predajom na urudžbeni zapisnik u Odjelu pravnih, kadrovskih i općih poslova Bolnice na istoj adresi.

 

 • Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

VIII.Bolnica pridržava pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje

odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Natječaj za imenovanje ravnatelja.pdf