Natječaj za prijem u radni odnos

Na temelju Članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17) Bolnica raspisuje

 

NATJEČAJ

Za zasnivanje radnog odnosa

 

1 . NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 

 1. Doktor medicine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije……….…….. 1 izvršitelj

Uz probni rad od 6 mjeseci,

 1. Doktor medicine specijalista ortopedije …………………………………………1 izvršitelj

Uz probni rad od 6 mjeseci,

 1. Doktor medicine specijalista interne medicine ………………………..………..1 izvršitelj

Uz probni rad od 6 mjeseci,

 1. Doktor medicine specijalista radiologije…………………………………………1 izvršitelj

Uz probni rad od 6 mjeseci,

 1. Medicinska sestra/tehničar ……………………………………………………….3 izvršitelja

Uz probni rad od 2 mjeseca,

 1. Fizioterapeutski tehničar ………………………………………………………….1 izvršitelj

Uz probni rad od 2 mjeseca,

 1. Pralja rublja ……………………………………………………………………….1 izvršitelj

Uz probni rad od 1 mjeseca,

 1. Spremačica ………………………………………………..……………………….1 izvršitelj

Uz probni rad od 1 mjeseca,

 1. Razvozač bolesnika …………………………………………………….………….1 izvršitelj

Uz probni rad od 1 mjeseca.

 

2 . NA ODREĐENO VRIJEME (do povratka privremeno odsutnih radnika)

 

 1. Medicinska sestra/tehničar ……………………………………………………….5 izvršitelja

Uz probni rad od 2 mjeseca,

 1. Prvostupnik/ca sestrinstva ………………………………………………….…….1 izvršitelj

Uz probni rad od 3 mjeseca,

 1. Prvostupnik/ca fizioterapije ………………………………………………….……1 izvršitelj

Uz probni rad od 3 mjeseca,

 1. Prvostupnik/ca radne terapije …………………………………………….………2 izvršitelja

Uz probni rad od 3 mjeseca,

 1. Logoped ……………………………………………………..……………….…….1 izvršitelj

Uz probni rad od 6 mjeseci

 1. Kuhar …………………………………………….………………………….…….1 izvršitelj

Uz probni rad od 2 mjeseca,

 1. Spremačica …………………………………….……………………….…….1 izvršitelj

Uz probni rad od 1 mjeseca,

 1. Razvozač bolesnika …………………………………………………….…….1 izvršitelj

Uz probni rad od 1 mjeseca.

 

 

 

 1. NEODREĐENO VRIJEME

 

Uvjeti pod 1.

-VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije

-položen stručni ispit

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 2.

-VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz ortopedije

-položen stručni ispit

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 3.

-VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz interne medicine

-položen stručni ispit

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 4.

-VSS, završen Medicinski fakultet, specijalizacija iz radiologije

-položen stručni ispit

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 5.

-SSS, srednja škola za medicinske sestre

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 6.

-SSS, fizioterapeutski tehničar

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 7.

-NKV  radnik/ca

 

Uvjeti pod 8.

-NKV  radnik/ca

 

Uvjeti pod 9.

-NKV  radnik/ca

 

 

 1. ODREĐENO VRIJEME

 

Uvjeti pod 1.

-SSS, srednja škola za medicinske sestre

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 2.

-VŠS, prvostupnik/ca sestrinstva

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 3.

-VŠS, prvostupnik/ca fizioterapije

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 4.

-VŠS, prvostupnik/ca radne terapije

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 5.

-VSS, Završen edukacijsko rehabilitacijski fakultet – studij defektologije – smjer logopedija

-odobrenje za samostalan rad

 

Uvjeti pod 6.

-SSS – ugostiteljska škola – smjer kuhar

-1 godina radnog  iskustva

 

Uvjeti pod 7.

-NKV radnik/ca

 

Uvjeti pod 8.

-NKV radnik/ca

 

 

 

Ovaj natječaj objavit će se na internetskim stranicama i oglasnim pločama Bolnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te u Narodnim novinama.

Vlastoručno potpisane prijave se podnose u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama putem pošte na adresu Bolnice: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2 , Krapinske toplice, s naznakom: „za natječaj za radno mjesto __________“.

 

Rok od 8 dana počinje teći od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Prijaviti se mogu osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Uz potpisanu prijavu (zamolbu) treba priložiti:

 

 • Kratki životopis, presliku domovnice, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili svjedodžbe) i potvrdu HZMO o radnom stažu
 • Zdravstveni radnici (za radno mjesto pod neodređeno: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i određeno: 1, 2, 3, 4, 5) prilažu i presliku uvjerenja o položenome stručnom ispitu i presliku odobrenja za samostalni rad, s tim da kandidati uručuju izvornike na uvid povjerenstvu pri dolasku na razgovor, ako će biti pozvani

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan je uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen, budući ima prednost na ostale kandidate pod jednakim uvjetima i ako je trenutno nezaposlen.

 

Ukoliko se na ovaj natječaj prijavi kandidat iz čl. 102. stavak 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvario prednost pri zapošljavanju,  dužan je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavak 1. navedenog Zakona (link: https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji- ) sukladno prethodnoj odredbi.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice kao voditelju obrade da može prikupljati i koristiti osobne podatke te čuvati u skladu s općim aktima Bolnice, a u svrhu provedbe natječajnog postupka za prijam u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme.

 

Kandidati koji prođu administrativnu provjeru te mogu pristupiti testiranjui, o terminu i datumu testiranja biti će obaviješteni putem elektroničke pošte na adresu (e-mail) koju je kandidat naveo u prijavi.

Ukoliko kandidat nije u prijavi naveo adresu elektroničke pošte, o terminu testiranja biti će obaviješten telefonskim putem, na broj naveden u prijavi.

 

Obavijest o izabranim kandidatima bit će objavljena na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr ) i na oglasnim pločama Bolnice.

 

Bolnica pridržava pravo poništenja ovog natječaja, odnosno pridržava pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

 

     Ravnateljica

Željka Žnidarić, univ.spec.oec.

Natječaj radni odnos.pdf