Natječaj/javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2,

Krapinske Toplice, objavljuje

 

NATJEČAJ/ JAVNI POZIV

 

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa traje 12 mjeseci u punom radnom vremenu, osim za zanimanje kuhar, konobar i električar kada traje 24 mjeseci, a provodi se za sljedeća radna mjesta:

 

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA MEDICINSKE RADIOLOGIJE / PRVOSTUPNIK RA – 2 polaznika

Uvjet: VŠS –  završen stručni studij medicinske radiologije

 

 1. KONOBAR– 6 polaznika

Uvjet: SSS završena ugostiteljska škola – smjer konobar

 

 1. KUHAR – 6 polaznika

Uvjet: SSS završena ugostiteljska škola – smjer kuhar

 

 1. RAČUNOVODSTVENI REFERENT – 1 polaznik/ca

Uvjet: SSS – završena srednja škola ekonomskog usmjerenja

 

 1. STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA INFORMATIKE – 1 polaznik/a

Uvjet: VŠS – završen stručni studij informatičkog usmjerenja

 

 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 3 polaznika/ce

Uvjet: završena srednja medicinska škola

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA SESTRINSTVA – 3 polaznik/ce

Uvjet: VŠS – završen stručni studij sestrinstva

 

 1. LOGOPED – 4 polaznika/ce

Uvjet: VSS – završen Edukacijsko rehabilitacijski fakultet – smjer logopedija

 

 1. PSIHOLOG – 3 polaznika/ce

Uvjet: VSS – Završen Filozofski fakultet- smjer psihologija ili Hrvatski studiji – smjer psihologija ili Katoličko bogoslovni fakultet – smjer psihologija

 

 1. ELEKTRIČAR – 1 polaznik/ca

Uvjet – SSS – završena srednja škola za električara

 

 1. MAGISTAR/RA NUTRICIONIZMA – 1 polaznik/ca

Uvjet – VSS – stručni studij nutricionizma

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA RADNE TERAPIJE – 5 polaznika

Uvjet – VŠS – stručni studij radne terapije

 

 1. PRVOSTUPNIK/CA EKONOMIJE – 2 polaznika

Uvjet – VŠŠ – stručni studij ekonomije

 

14.STRUČNI REFERENT – 1 polaznik

Uvjet: – SSS – završena srednja škola – gimnazija ili upravno-pravna

 

Prema navedenim uvjetima uz radno mjesto, kandidat treba ispunjavati uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine” , broj: 57/12, 120/12, 16/17) koji glase:

 

 • da se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlene osobe
 • da nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovali

 

Kandidati koji se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužni su dostaviti svoju prijavu u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja/Javnog poziva sa svim traženim prilozima.

 

Prilozi:

 

 • zamolba
 • životopis
 • preslik domovnice
 • preslik rodnog lista
 • preslik svjedodžbe/diplome
 • preslik dokumenata iz kojih su vidljivi OIB i JMBG
 • uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od kada se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti originalne dokumente.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 dana od objave ovog Natječaja/Javnog poziva na web stranici Bolnice i Web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu:

 

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Krapinske Toplice

Gajeva 2

49217 Krapinske Toplice à s naznakom radnog mjesta za koje se kandidati prijavljuju.

 

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova NN broj. 82/08 na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Poslodavac može sklopiti ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa ako mu nadležna služba za zapošljavanje odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Obavijesti o odabiru kanidata/kinja biti će objavljeni na web stranici Bolnice (www.sbkt.hr).

Natječaj 1.10 – objava.pdf